preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Kalendar
« Ožujak 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Vijesti
N A T J E Č A J za radno mjesto
Administrator / datum: 23. 11. 2018. 14:06

KLASA: 110-01/18-01/27
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 23. studenog 2018.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 23. studenog 2018. godine objavljuje


N A T J E Č A J za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA
(opća kemija s vježbama, kemijski procesi u okolišu, organska kemija s vježbama, biokemija s vježbama)
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom – 19 sati nastave/ukupno 38 sati tjedno
Uvjeti:
Prema čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenom obrazovanju
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Natječaj traje od 23.11.2018. do 1.12.2018.
Potpune prijave poslati poštom ili donijeti osobno na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka, sa naznakom “Za natječaj - kemija”.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za radno mjesto
Administrator / datum: 21. 11. 2018. 08:00

KLASA: 110-01/18-01/26
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 21. studenog 2018.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 21. studenog 2018. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA:
- medijski projekti
- multimedijske tehnologije
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti:
Prema čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99), Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (NN 82/2017), Nastavnom planu i okvirnom programu za područje grafike (210704) web dizajner,
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenom obrazovanju
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Natječaj traje od 21.11.2018. do 29.11.2018.
Potpune prijave donijeti osobno na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]O B A V I J E S T o izboru kandidata
Administrator / datum: 20. 11. 2018. 19:50

Nakon provedenog postupka natječaja za radno mjesto pedagoga - pripravnika na
određeno vrijeme od 12 mjeseci na puno radno vrijeme izabrana je Jelena Vukobratović,
mag.paed.

Ravnatelj:
Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ
Administrator / datum: 14. 11. 2018. 14:20

KLASA: 406-01/18-01/12
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 14.11.2018.

Na temelju čl. 11 Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko – goranska županija (KLASA: 022-04/17-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 11. rujna 2017.) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup školskog prostora
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, na adresi sjedišta, daje u zakup:
    a) učionicu-kemijski laboratoriji 208
    b) učionicu-kemijski laboratorij 209
za potrebe obrazovanja i održavanja laboratorijskih vježbi.
Minimalni početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 60,00 kn po satu.  Cijena sadrži stvarne troškove korištenja prostora (režijski troškovi). Škola u trenutku objave natječaja nije u sustavu PDV-a.
Vrijeme trajanja zakupa: najdulje do 30.11.2019.
Vrijeme korištenja učionica-kemijskih laboratorija: radnim danima u vrijeme kada nema nastave
Kriterij za odabir ponude: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine.
Pisana ponuda mora sadržavati:
Za pravne osobe naziv, sjedište, OIB, IBAN, ime, prezime, OIB osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja, telefonski kontakt / za fizičke osobe ime, prezime, adresu, OIB fizičke osobe, kontakt broj telefona
visinu mjesečne zakupnine koja se nudi
vrsta aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u zakupljenom prostoru
da li se traži zakup jedne ili obje učionice

Rok natječaja je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama škole.
Pisane ponude dostavljaju se poštom ili neposredno predaju u školi na adresu Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj-ponuda za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga i ne odgovaraju za eventualnu štetu sudionicima natječaja.
Otvaranje ponuda održati će se u Uredu ravnatelja dana 23.11.2018. u 13 sati.
Svi ponuditelji bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 3 dana od dana izbora putem službene elektroničke adrese, a u nedostatku iste putem zemaljske pošte.
Sve obavijesti o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobiti na telefon 051 675 740 radnim danom od 9-14 sati, a pregled prostora može se obaviti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

                Ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole                
                Radenko Bradić, dipl ing.        


[OPŠIRNIJE]KONAČNA RANG LJESTVICA SUDIONIKA MOBILNOSTI „Nova znanja i vještine za bolji grafički i web dizajn“
Administrator / datum: 6. 11. 2018. 11:41

Niže u prilogu možete pogledati konačnu rang ljestvicu učenika sudionika ERASMUS-A


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Administrator / datum: 31. 10. 2018. 10:43

do 15.11.2018. otvoren je Javni poziv za stipendije učenika prvog razreda pripadnika romske nacionalne manjine. U prilogu potrebni dokumenti


[OPŠIRNIJE]PRIVREMENA RANG LJESTVICA SUDIONIKA MOBILNOSTI „Nova znanja i vještine za bolji grafički i web dizajn“
Administrator / datum: 29. 10. 2018. 17:26

KLASA: 602-03/18-01/38
URBROJ: 2170-56-01-18-31
Rijeka, 29.10.2018.
Komisija za odabir sudionika projekta Mobilnosti „Nova znanja i vještine za bolji grafički i web dizajn“ (GRAFWEB) u okviru programa Erasmus+, u sastavu nastavnica Barbara Smilović, prof., nastavnica Borka Širola, dipl.ing. techn. graph., tajnica škole Iva Štefanić Hlača, dipl.iur., sukladno Kriterijima za izbor sudionika, dana 29. listopada 2018. objavljuje
PRIVREMENU RANG LJESTVICU O SUDIONICIMA MOBILNOSTI
 


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J
Administrator / datum: 29. 10. 2018. 17:15

za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG ILI SOCIJALNI PEDAGOG

-  1 izvršitelj/ica  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA AUDICIJU
Administrator / datum: 25. 10. 2018. 16:42

POZIV NA AUDICIJU ZA PREDSTAVU ANTIGONA

PREMA TEKSTU JEAN ANOUILIH

Kazališna radionica Malik Rijeka otvara audiciju za
mlade od 14 do 25 godina za uloge i rad na predstavi
Antigona prema tekstu Jean Anouilih.
U predstavi ćemo istraživati načine prihvaćanja i oblike
otpora mladih prema devijacijama vladajuće politike i
društva koje ih okružuje, u kojem trebaju pronaći i
pozicionirati sebe na svom putu sazrijevanja i
odrastanja.
 


[OPŠIRNIJE]FOND ZA STIPENDIRANJE
Administrator / datum: 25. 10. 2018. 09:00

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini. Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o sufinanciranju nabave udzbenika NN 84-18
Administrator / datum: 18. 10. 2018. 14:55

u prilogu


[OPŠIRNIJE]NOVA ZNANJA I VJEŠTINE ZA BOLJI GRAFIČKI I WEB DIZAJN
Administrator / datum: 12. 10. 2018. 11:22

Agencija za mobilnost i programe EU je u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 odobrila projekt mobilnosti pod nazivom „Nova znanja i vještine za bolji grafički i web dizajn“ (GRAFWEB).

 


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J
Administrator / datum: 11. 10. 2018. 11:56

za prijavu i upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019.


Niže možete preuzeti originalni dokument


[OPŠIRNIJE]RADIONICE
Administrator / datum: 18. 9. 2018. 19:29

Zanima vas zvuk? Zanima vas kako izolirati prostor za svirku/snimanje/koncerte?

Naš ste, ili bivši učenik?

Bacite oko na radionice, prijavite se...
Radionice se odvijaju u sklopu većeg projekta u kojem možete, uz mentore, naučiti kako realizirati medijski projekt...
 

[OPŠIRNIJE]Međunarodna konferencija "GLOBE Learning Expedition 2018"
Administrator / datum: 7. 9. 2018. 12:25

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka sudjelovala na međunarodnoj GLOBE GLE konferenciji 2018.

Od 1. do 6. srpnja 2018. u mjestu Killarney u Irskoj održala se međunarodna konferencija "GLOBE Learning Expedition 2018" na kojoj su sudjelovale učenice Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka Margareta Kljun i Patricia Pešić, zajedno sa svojim mentoricama, profesoricama Marinom Pavlić i Irenom Sabo.

GLOBE je međunarodna organizacija koja se bavi podučavanjem mladih da poštuju i štite okoliš. Podijeljena je u 5 regija: Euroazija, Azija, Afrika, sjeverna Amerika i južna Amerika. Iz svake regije je izabran po jedan govornik koji je prikazao svoj rad u GLOBE-u, s ciljem je da se što više mladih upozna i zainteresira za prirodoslovlje i okoliš. 

Naše učenice izabrane kao predstavnice regije Euroazija na temelju poslanog videa kojega su izradili učenici smjera Medijski tehničar Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka sa prof. Ivom Vlah.

Na konferenciji su učenice  održale dva predavanja, prvo predavanje slušalo je oko dvjesto sudionika konferencije. Istovremeno su učenice podijelile knjižice koje predstavljaju rad GLOBE grupe Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka.

Učenice Margareta i Patricia izabrane su kao glasnogovornice regije Euroazija između 180 učenika iz cijeloga svijeta.

Pod "Opširnije" pogledajte više fotografije s konferencije i pročitajte više o projektu "Who do Mosquitoes Like?"


[OPŠIRNIJE]Udžbenici
Administrator / datum: 4. 7. 2018. 09:18

Popis udžbenika za šk.god. 2018./19. objavljen je na stranicama škole.


[OPŠIRNIJE]Projekt "Samo veslaj"
Administrator / datum: 15. 6. 2018. 13:35

Samo veslaj

Učenici 3.M razreda su na nastavi Medijskih projekata s prof.Ivom Vlah surađivali sa udrugom EDURI na njihovom projektu "Samo veslaj".

EDURI je skraćen naziv za edukaciju i ranu intervenciju, a čini ga skupina profesionalaca koja osmišljava projekte za djecu s teškoćama u razvoju. Svojim angažmanom osnažuju najranjiviju populaciju u društvu, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

U projektu "Samo veslaj" podržali su akciju g.Alena Grakalića koji će sa svojim sinom oploviti u kajaku oko otoka Krka u svrhu podizanja svijesti i senzibilizacije društva o djeci s poteškoćama iz autističnog spektra.

 

3.M je bio "multimedijalna podrška" projektu - napravili su logo, animaciju, fotografirali su, snimili i uredili promotivni video. 

Više o samom projektu i doprinosu učenika 3.M možete pronaći na FB stranicama udruge.


[OPŠIRNIJE]Učenički sabor
Administrator / datum: 12. 6. 2018. 09:36

"Učenički sabor" – simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola

U Hrvatskom saboru je 04. lipnja 2018. održana šesta Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola. Učenici Prirodoslovne i grafičke škole iz Rijeke, uz mentorstvo nastavnice Željke Travaš, prof. savjetnice, zajedno s učenicima još 22 hrvatske srednje škole, sudjelovali su u ovome projektu, tematski vezanom uz vrlo aktualnu i važnu problematiku Zakona o medijima.

Jelena Devčić, Laura Butorac, Dominik Dražić, Lucija Jović, Jakov Depikolozvane, Dora Smaila i Leona Leko u ulozi zastupnika Simulirane sjednice su istraživali Zakon i praksu u Republici Hrvatskoj, ali i slične zakone u državama članicama EU-a te raspravljali o tome kako konkretno poboljšati postojeći Zakon o medijima  i učiniti ga efikasnijim. Upoznali su se s procesom donošenja zakona, postupanjem u skladu s poslovnikom i dnevnim redom, pisanjem amandmana te glasovanjem, a sve radi osvješćivanja poveznice između nacionalnih politika i organizacije društva i države ne bi li razumjeli ovisnost demokracije, obrazovanja, otvorenog tržišta i razvoja. 

Simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola je projekt koji se ostvaruje suradnjom Agencije za odgoj i obrazovanje i Službe za građane Hrvatskoga sabora. Projekt je sastavni dio kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja. Cilj ovoga projekta je doživljajno upoznati ulogu zakona i vladavinu prava u demokratskom društvu te doprinijeti razvoju demokratske političke kulture srednjoškolaca.  

Svi relevantni mediji su popratili ovaj događaj pa tako i Novi list.

U nastavku možete pročitati govore naših učenika. 


[OPŠIRNIJE]Terenska nastava - KanalRi
Administrator / datum: 6. 6. 2018. 18:12

Učenici .M razreda s nastavnicom Ivom Vlah u sklopu nastave Videa posjetili su lokalnu TV postoju KanalRi.

Kroz studio, režiju, montažu i redakciju KanalaRi proveli su ih šef tehnike Ivo Broznić te novinari i snimatelji s postaje.

Novinari su ujedno i snimili prilog o učenicima smjera medijski tehničar za svoju TV emisiju "Učionica" koja je emitirana istog dana navečer.


[OPŠIRNIJE]Festival matematike u Puli
Administrator / datum: 15. 5. 2018. 18:06

Učenici naše škole sudjelovali su na 13. po redu Festivalu matematike koji se, u organizaciji Matematičkog društva Istra održao u hotelu Park Plaza Histria u Puli 7. svibnja 2018. godine.

Na festivalu se okupio velik broj učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. Sudjelovalo je ukupno 600 učenika podijeljenih u 165 ekipa. Našu školu predstavljali su učenici podijeljeni u dvije ekipe pod mentorstvom profesorica Ružice Veršić i Sanje Bakić, 1.ekipa: Damir Hamzić 4. PG, Josip Marković 4. PG, Marta Matković 2.PG i Darian Sergo 2. PG; 2.ekipa: Ema Nedeljković 4. PG, Barbara Milosavljević 3. KE, Lara Zatezalo 2.PG i Borna Šoštarić 1. KE. Više o festivalu i rezultatima pogledajte na službenim stranicama Matematičkog društva Istra.


[OPŠIRNIJE]Državno natjecanje iz Obrazovnog sektora grafičke tehnologije i audio-vizualnog oblikovanja
Administrator / datum: 27. 4. 2018. 14:47

Državno natjecanje iz Obrazovnog sektora grafičke tehnologije i audio-vizualnog oblikovanja održano je u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu 25. – 27. travnja 2018.

Naši učenici postigli su izvrsne rezultate:

Simon Flegar, 4.U - 2. mjesto u kategoriji Grafički dizajn i tehnologija

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Nikola Francetić, 3.W - 2. mjesto u kategoriji Izrada web stranica

.

Ana Butigan i Christina Radić, 4.M - timskim radom osvojile su 4. mjesto u kategoriji Multimedija

 

 

.

Čestitamo svim učenicama i učenicima, kao i njihovim mentoricama i mentorima!


[OPŠIRNIJE]Nastup škole na Rijeci psihologije i Festivalu znanosti
Administrator / datum: 23. 4. 2018. 13:01

Nastup škole na Rijeci psihologije i Festivalu znanosti

Za razliku od prošle, ove godine je škola nastupila i na danima Rijeke psihologije u veljači i netom održanom Festivalu znanosti. Kroz rad dvojice profesora škole, Jasmina Poljaka i Josipa Naglića, te pridruženu pomoć Pina Tuftana, psihologa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, skrenuta je pozornost na prikriveno kockanje u videoigrama kroz mehanizam "kutije s plijenom" (eng. loot box). Nakon predavanja, šira rasprava u odjelu Gradske knjižnice Trsat se sama otvorila. Osim nastupa na KanaluRi u emisiji Učionica, profesor Poljak je dao video-intervju i za portal Moja Rijeka. 

Dva mjeseca poslije, u riječkoj Gradskoj vijećnici, profesor Poljak i učenik 4.PG Daniel Perožić, održali su predavanje "Zapaljivi i vitalni zrak – kada kemija i povijest reagiraju". Izvorno radionica koju je zamislio profesor Goran Gotlibović, zbog prostora i vremena preoblikovana je u kraće predavanje. Osim razvoja moderne kemije od prosvjetiteljstva, predstavljen je i razvoj terminologije, kao i zanimljive ličnosti i situacije pojedinih kemičara. Profesor Poljak je bio toliko ležeran da bi vjerojatno imao uspjeha i kao PR-ovac, dok je Daniel još jednom dokazao da nije samo dobri duh svog razreda, nego i škole, voljan uskočiti u promociju uz sve rokove jednog maturanta.

Zahvljajujemo organizatorima obje manifestacije i nadamo se još boljem nastupu sljedeće godine.


[OPŠIRNIJE]Treća nagrada na natjecanju iz matematike DMF
Administrator / datum: 19. 4. 2018. 11:23

Društvo matematičara i fizičara Rijeka je od 22. siječnja do 23. ožujka 2018. godine za učenike osnovnih i srednjih škola organiziralo natjecanje iz matematike na temu „Matematika u svakodnevnom životu“ i natjecanje iz fizike na temu „Otkrijmo tajne magneta“. 

Učenici 3.M razreda su na Medijskim projektima snimali video na zadanu temu iz matematike i poslali ga na natjecanje. Njihov video Popločavanje prostorije osvojio je treću nagradu. Čestitamo učenicima!

III. nagrada – Popločavanje prostorije, autori: Boren Bobić, Antonela Kalauz i Fran Fafanđel, učenici 3.M razreda; mentorica Iva Vlah.


[OPŠIRNIJE]Brošura za roditelje o novim psihoaktivnim tvarima
Administrator / datum: 6. 2. 2018. 19:36

Ured za suzbijanje droga Vlade RH objavio je brošuru za roditelje "Interuju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati". Brošura je namijenjena informiranju roditelja o novim psihoaktivnim tvarima (drogama).

Zbog rastuće dostupnosti proizvoda koji sadrže nove psihoaktivne tvari te visokih rizika koji se povezuju s njihovom konzumacijom, svrha brošure je informirati roditelje o toj pojavi. U njoj roditelji mogu naći osnovne informacije o tome što su nove psihoaktivne tvari (nove droge), u kakvim se oblicima pojavljuju, gdje se iste mogu nabaviti, koji su učinci i štetne zdravstvene posljedice konzumacije novih droga te kako prepoznati trovanje novim psihoaktivnim tvarima.

U brošuri su navedeni i savjeti za roditelje kako na vrijeme uočiti i spriječiti problem vezan uz konzumaciju novih psihoatkivnih tvari, odnosno kako razgovarati s djetetom o novim drogama i štetnim posljedicama njihove konzumacije.

Brošuru možete preuzeti u privitku.


[OPŠIRNIJE]Europski parlament mladih
Administrator / datum: 5. 2. 2018. 17:58

Europski parlament mladih

U Rijeci je od 20.12. do 23.12. 2017. održano 12. regionalno zasjedanje Europskog parlamenta mladih Hrvatske pod nazivom „Painting Europe with colours of tolerance“.

Raspravljalo se je o aktualnim temama vezanima za društvene, socijalne i ekonomske probleme u Hrvatskoj i Europi. Radni jezik je bio engleski jezik. Sudjelovali su naši učenici iz 3.PG razreda: Dominik Dražić, Lucija Jović, Noah Vukotić, Jelena Devčić i Leona Leko.

„Europski parlament mladih jedna je od najvećih platformi za javnu debatu, međukulturalne susrete, međunarodni dijalog i razmjenu ideja mladih u Europi. Aktivno djeluje u više od 40 država, organizirajući preko 500 događaja godišnje. Njegov se utjecaj proširio na tisuće mladih ljudi od njegova osnutka 1987. godine.
U Hrvatskoj je EPMH (Europski parlament mladih Hrvatske) osnovan 1994. godine. U posljednje 22 godine, Europski parlament mladih Hrvatske pruža mladim ljudima priliku za aktivno sudjelovanje u rješavanju aktualnih društvenih pitanja, prihvaćanju različitosti, te razvijanje vizije o budućnosti Europe.“

Pročitajte osvrte naših učenika na njihovo iskustvo učenja u ovom projektu klikom na "Opširnije".


[OPŠIRNIJE]Poduzetništvo u eTwinning projektima
Administrator / datum: 23. 10. 2017. 12:00

Poduzetništvo u eTwinning projektima

Od 5.-8. listopada u Krakowu je održan kontaktni seminar „Poduzetništvo u eTwinning projektima“ na kojem je sudjelovala nastavnica Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka mr.sc. Marina Pavlić.

Seminar je organizirala poljska nacionalna služba za podršku u eTwinningu, sudjelovalo je ukupno 67 sudionika iz 11 europskih zemalja. Osim nastavnice iz Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka na seminaru su sudjelovala i 4 nastavnika iz različitih srednjih strukovnih škola iz cijele Hrvatske (Split, Osijek, Opuzen i Varaždin).

Seminar je organiziran radi poticanja sudionika na korištenje portala eTwinning za komunikaciju i suradnju u eTwinning projektima. Tijekom predavanja i radionica sudionici aktivnosti imali su se prilike detaljno upoznati s mogućnostima eTwinning platforme. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. Zajednica obuhvaća oko 500 tisuća nastavnika, 185 tisuća škola koje su do sada sudjelovale u 64 tisuće projekata.Na radionicama profesionalnog usavršavanja sudionici su razvijali svoje vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekta. Veliki dio vremena bio je posvećen pronalasku partnera i zajedničkom dogovaranju novih projekata.

Prof. Marina Pavlić ostvarila je partnerske odnose s profesorima srednjih strukovnih škola iz Poljske, Cipra i Hrvatske (Split) te je dogovorila novi eTwinning projekt pod nazivom „Tradition Nutrition“ koji će se realizirati tijekom ove školske godine.

Sve aktivnosti ovog kontaktnog seminara bile su financirane u okviru programa Erasmus+, eTwinning od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU. 


[OPŠIRNIJE]Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Administrator / datum: 13. 1. 2017. 12:11

U Narodnim novinama broj 3/17 od 11. siječnja 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera kojeg možete pronaći na mrežnim stranicama Narodnih novina.

Također, u Vladi RH usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji se, sukladno priopćenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, upućuje u hitnu saborsku proceduru.


[OPŠIRNIJE]A što ja zapravo radim?
Administrator / datum: 18. 3. 2016. 11:56

[OPŠIRNIJE]E-Dnevnik
Administrator / datum: 18. 9. 2015. 00:16

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju