preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za radno mjesto 1. NASTAVNIK/ICA MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA
Autor: Administrator , 5. 1. 2021.

KLASA: 110-01/21-01/01
URBROJ: 2170-56-01-21-02
Rijeka, 5. siječnja 2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 5. siječnja 2021. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto
1. NASTAVNIK/ICA MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do prestanka mandata odnosno do povratka ravnatelja na poslove za koje mu ugovor o radu miruje)
Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105 st. 1., 2. i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20-dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju), čl. 37 Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Medijski tehničar (NN 82/2017, Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (211124) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje) i članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)


Potrebna vrsta i razina obrazovanja za radno mjesto:
■ magistar produkcije
■ magistar novinarstva
■ diplomirani novinar
■ magistar snimanja
■ akademski snimatelj
■ diplomirani filmski i televizijski montažer
■ magistar inženjer grafičke tehnologije
■ diplomirani inženjer grafičke tehnologije

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju.

Prijava na natječaj i potrebna dokumentacija: U prijavi na natječaj navode se osobni podaci (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe/potvrde o završenom studiju)
- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od
kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz
područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja
- ukoliko kandidat ima stečene pedagoške kompetencije podnosi dokaz o tome.

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti na uvid izvornik ili ovjerena preslika.

Način dostave prijava: Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA
ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, 51000 Rijeka,
s naznakom: „NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f
Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u
prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune
istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Provjera kandidata: Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera koja se sastoji od testiranja - pisane ili usmene provjere stručnog znanja, kompetencija, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, i usmenog razgovora (intervju).
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koje imenuje ravnatelj, provesti će provjeru sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i njegovim kasnijim promjenama.
Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja. Ako
kandidat ne pristupi testiranju, kao i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Sadržaj i način testiranja, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj.
Popis kandidata koji se pozivaju na testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja
objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na testiranje“.
Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup usmenoj provjeri
(intervju). Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto
održavanja razgovora s Povjerenstvom s listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na razgovor“.
Obavijest o rezultatu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog
kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama http://ss-prirodoslovna-grafickari.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Obavijest o izboru kandidata“, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na mrežnim stranicama škole u svrhu poziva na testiranje i razgovor. Suglasni su i sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.). Kandidati su upoznati da prijave na natječaj Škola čuva i nakon isteka natječaja sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Natječaj je objavljen 5. siječnja 2021. i vrijedi do 13. siječnja 2021.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.Priloženi dokumenti:
natjecaj_nastavnik_-multimedija.pdf (210.00 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju