preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - SPREMAČ/ICA
Autor: Administrator , 18. 2. 2021.

KLASA: 110-01/21-01/04
URBROJ: 2170-56-01-21-02
Rijeka, 18. veljače 2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA. 602-03/20-07/01183, URBROJ: 533-05-20-0002) i obavijesti Primorsko – goranske županije-Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje dobivene elektronskom poštom 16.veljače 2021., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 18. veljače 2021. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. SPREMAČ/ICA  
       
    - 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Mjesto rada:  Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58

Uvjeti:  Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105.  i čl. 106  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20-dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju),


Potrebna stručna sprema: najmanje završena osnovna škola

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju.
Prijava na natječaj i potrebna dokumentacija:
    U prijavi na natječaj navode se osobni podaci (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
    Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
    Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
životopis
dokaz o državljanstvu
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja
dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja

    Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti na uvid izvornik ili ovjerena preslika.

    Način dostave prijava: Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno  na adresu:  PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, s naznakom: „NATJEČAJ ZA SPREMAČICU“.
    Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr
    Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
    Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
    Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
    Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.
    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f   Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
    Provjera kandidata: Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) provest će provjeru kandidata  koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. Provjera se sastoji od usmenog razgovora (intervju).
    Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
    Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na razgovor“ najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj. Objavom poziva smatra se da su svi kandidati obaviješteni i neće se posebno pozivati na testiranje.    
    Obavijest o rezultatu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr,  u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Obavijest o izboru kandidata“, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

    Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na mrežnim stranicama škole u svrhu poziva na testiranje i razgovor. Suglasni su i sa javnom objavom osobnih podataka  (ime, prezime,titula)  na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.). Kandidati su upoznati da prijave na natječaj Škola čuva i nakon isteka natječaja sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.  

Natječaj je objavljen 18. veljače 2021. i vrijedi do 26. veljače 2021.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.
                                                                       
               Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_-_spremac-ica.pdf (192.42 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju