preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Autor: Administrator , 26. 8. 2019.

KLASA: 110-01/19-01/16
URBROJ: 2170-56-01-19-02
Rijeka, 26. kolovoza 2019.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 26. kolovoza 2019. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE SKUPINE PREDMETA (toksikologija i kemija):
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 5 sati nastave tjedno (najviše 10 sati ukupnog radnog vremena tjedno)
Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58
Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju), uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:
- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju,
Prof.kemije
Dipl.inž.kemije
Dipl.inž.kemijske tehnologije
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018).
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
 


Prijava na natječaj i potrebna dokumentacija:
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja
- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.
Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti na uvid izvornik ili ovjerena preslika.
Način dostave prijava: Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, s naznakom: „Natječaj za nastavnika kemijske skupine predmeta“.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

branitelji.gov.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Provjera kandidata: Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera koja se sastoji od testiranja - pisane ili usmene provjere stručnog znanja, kompetencija, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, i usmenog razgovora (intervju).
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje ravnatelj, provesti će provjeru sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i njegovim kasnijim promjenama. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, kao i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Sadržaj i način testiranja, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Zapošljavanje“ , podrubrika „Natječaji“, najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Zapošljavanje“, podrubrika „Poziv kandidatima na testiranje“.
Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup usmenoj provjeri (intervju). Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Zapošljavanje“, podrubrika „Poziv kandidatima na razgovor“.
Obavijest o rezultatu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Zapošljavanje“, podrubrika „Obavijest o izboru kandidata“, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da:
- može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).
- da na mrežnoj stranici škole objavi ime, prezime i titulu kandidata u pozivu na testiranje kandidata, pozivu na intervju, na rang listi o rezultatima natječaja i obavijesti o rezultatima natječaja.
Kandidat može u bilo kojem trenutku zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, ima pravo postaviti upit službeniku za zaštitu osobnih podataka Škole ako smatra da je došlo do bilo kakve povrede u obradi svojih osobnih podataka, može uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka Školi i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i u svakom trenutku ima pravo povlačenja ove privole. Prijave na natječaj Škola čuva i nakon isteka natječaja sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Natječaj je objavljen 26. kolovoza 2019. i vrijedi do 3. rujna 2019.

 

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.
  
 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju