preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - PEDAGOG
Autor: Administrator , 12. 10. 2020.

KLASA: 110-01/20-01/18
URBROJ: 2170-56-01-20-02
Rijeka, 12. listopada 2020.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje (KLASA: 602-03/20-07/00320, URBROJ: 533-05-20-0004) i obavijesti upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 12. listopada 2020. godine objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto
1. STRUČNI SURADNIK/SURADNICA – PEDAGOG/PEDAGOGINJA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58
Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. st. 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20-dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju).
Sukladno čl. 105. st 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima stečene pedagoške kompetencije
Vrsta obrazovanja određena je čl. 53 Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) uz primjenu članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)


Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju.

Prijava na natječaj i potrebna dokumentacija:
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe/potvrde o
završenom studiju),
- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od
kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave
natječaja,
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz
područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja.
Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti na uvid izvornik ili ovjerena preslika.

Način dostave prijava: Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju
uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA,
Vukovarska 58, 51000 Rijeka,
s naznakom: „NATJEČAJ ZA PEDAGOGA“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr/.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f
Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u
prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune
istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Provjera kandidata: Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete
natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera koja se sastoji od testiranja - pisane ili usmene provjere stručnog znanja, kompetencija, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, i usmenog razgovora (intervju).

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje ravnatelj, provesti će provjeru sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i njegovim kasnijim promjenama. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, kao i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana
određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na testiranje“.

Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup usmenoj provjeri
(intervju). Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto
održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na razgovor“.

Obavijest o rezultatu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog
kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama http://ss-prirodoslovna-grafickari.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Obavijest o izboru kandidata“, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na mrežnim stranicama škole u svrhu poziva na testiranje i razgovor. Suglasni su i sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(Narodne novine, broj 42/18.). Kandidati su upoznati da prijave na natječaj Škola čuva i nakon isteka natječaja sukladno Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Natječaj je objavljen 12. listopada 2020. i vrijedi do 20. listopada 2020.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_-_PEDAGOG.pdf (197.85 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju