preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Natječaji
N A T J E Č A J 1. NASTAVNIK/CA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA
Administrator / datum: 21. 3. 2019. 16:08

KLASA: 110-01/19-01/08
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 21. ožujka 2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 21. ožujka 2019. godine objavljuje

N A T J E Č A J

1. NASTAVNIK/CA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA (nastavni predmeti:kemija, kontrola i zbrinjavanje otpada, tehnološke operacije, instrumentalne metode analize, fizikalna mjerenja u okolišu, toksikologija)

-  1 izvršitelj/ica  na  određeno puno radno vrijeme, 21 sat nastave tjedno / 40 sati ukupno tjedno, radi zamjene odsutnog/e nastavnika/ce


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme
Administrator / datum: 18. 3. 2019. 12:03

KLASA: 110-01/19-01/07
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 18. ožujka 2019.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka dana 18. ožujka 2019. godine objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme
1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme radi zamjene odsutnog nastavnika/ce
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja
 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o izabranom kandidatu
Administrator / datum: 5. 3. 2019. 19:28

Niže u prilogu nalazi se obavijesti o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave (dorada i tisak) na neodređeno puno radno vrijeme.


[OPŠIRNIJE]Natječaj - nastavnik/ca praktične nastave s tehnologijom zanimanja u području fotografije
Administrator / datum: 26. 2. 2019. 18:50

KLASA: 110-01/19-01/03
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 26.02.2019.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/2018), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 26. veljače 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA PRAKTIČNE NASTAVE S TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA U PODRUČJU FOTOGRAFIJE
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (očekivano trajanje radnog odnosa do 18.04.2019.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

- dipl. fotograf, dipl. snimatelj, fotograf uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
životopis

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu
  • uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja
  • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Mjesto rada: Rijeka, Vukovarska 58

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Natječaj je otvoren od 26.02.2019. do 6.03.2019.

Potpune prijave pravovremeno poslati poštom ili donijeti osobno na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Vukovarska 58, Rijeka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing. 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Administrator / datum: 1. 2. 2019. 16:16

KLASA: 110-01/19-01/02
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 1.02.2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/2018), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 1. veljače 2019. godine objavljuje

 N A T J E Č A J
  za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA PRAKTIČNE NASTAVE (GRAFIČAR DORADE/TISKA)
-  1 izvršitelj/ica  na  neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili  protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018).


[OPŠIRNIJE]Obavijest o izabranom kandidatu
Administrator / datum: 27. 12. 2018. 22:18

Niže u prilogu nalaze se obavijesti o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme te za za radno mjesto nastavnika/ce kemijske skupine predmeta na određeno nepuno radno vrijeme.


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za radno mjesto
Administrator / datum: 23. 11. 2018. 14:08

KLASA: 110-01/18-01/27
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 23. studenog 2018.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 23. studenog 2018. godine objavljuje


N A T J E Č A J za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA
(opća kemija s vježbama, kemijski procesi u okolišu, organska kemija s vježbama, biokemija s vježbama)
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom – 19 sati nastave/ukupno 38 sati tjedno
Uvjeti:
Prema čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenom obrazovanju
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Natječaj traje od 23.11.2018. do 1.12.2018.
Potpune prijave poslati poštom ili donijeti osobno na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka, sa naznakom “Za natječaj - kemija”.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za radno mjesto
Administrator / datum: 21. 11. 2018. 08:00

KLASA: 110-01/18-01/26
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 21. studenog 2018.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 21. studenog 2018. godine objavljuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA:
- medijski projekti
- multimedijske tehnologije
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti:
Prema čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99), Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (NN 82/2017), Nastavnom planu i okvirnom programu za područje grafike (210704) web dizajner,
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenom obrazovanju
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana
Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Natječaj traje od 21.11.2018. do 29.11.2018.
Potpune prijave donijeti osobno na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]O B A V I J E S T o izboru kandidata
Administrator / datum: 20. 11. 2018. 19:50

Nakon provedenog postupka natječaja za radno mjesto pedagoga - pripravnika na
određeno vrijeme od 12 mjeseci na puno radno vrijeme izabrana je Jelena Vukobratović,
mag.paed.

Ravnatelj:
Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ
Administrator / datum: 14. 11. 2018. 14:22

KLASA: 406-01/18-01/12
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 14.11.2018.

Na temelju čl. 11 Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko – goranska županija (KLASA: 022-04/17-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 11. rujna 2017.) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup školskog prostora
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, na adresi sjedišta, daje u zakup:
    a) učionicu-kemijski laboratoriji 208
    b) učionicu-kemijski laboratorij 209
za potrebe obrazovanja i održavanja laboratorijskih vježbi.
Minimalni početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 60,00 kn po satu.  Cijena sadrži stvarne troškove korištenja prostora (režijski troškovi). Škola u trenutku objave natječaja nije u sustavu PDV-a.
Vrijeme trajanja zakupa: najdulje do 30.11.2019.
Vrijeme korištenja učionica-kemijskih laboratorija: radnim danima u vrijeme kada nema nastave
Kriterij za odabir ponude: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine.
Pisana ponuda mora sadržavati:
Za pravne osobe naziv, sjedište, OIB, IBAN, ime, prezime, OIB osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja, telefonski kontakt / za fizičke osobe ime, prezime, adresu, OIB fizičke osobe, kontakt broj telefona
visinu mjesečne zakupnine koja se nudi
vrsta aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u zakupljenom prostoru
da li se traži zakup jedne ili obje učionice

Rok natječaja je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama škole.
Pisane ponude dostavljaju se poštom ili neposredno predaju u školi na adresu Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj-ponuda za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga i ne odgovaraju za eventualnu štetu sudionicima natječaja.
Otvaranje ponuda održati će se u Uredu ravnatelja dana 23.11.2018. u 13 sati.
Svi ponuditelji bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 3 dana od dana izbora putem službene elektroničke adrese, a u nedostatku iste putem zemaljske pošte.
Sve obavijesti o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobiti na telefon 051 675 740 radnim danom od 9-14 sati, a pregled prostora može se obaviti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

                Ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole                
                Radenko Bradić, dipl ing.        


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Administrator / datum: 29. 10. 2018. 17:21

KLASA: 110-01/18-01/25
URBROJ: 2170-56-01-18-01

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) a u vezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 29. listopada 2018. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG ILI SOCIJALNI PEDAGOG

-  1 izvršitelj/ica  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

Uvjeti:
- prema Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17), čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

- nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od datuma kada je raspisan natječaj
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od datuma kada je raspisan natječaj
- potvrda o prijavi na Zavod za zapošljavanje

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci ministrice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

Natječaj je otvoren od 29.10.2018. do 6.11.2018.

Potpune prijave pravovremeno dostaviti na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka, sa naznakom „za natječaj:stručni suradnik-pripravnik“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.                
    
                            Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNA MJESTA
Borka Širola / datum: 28. 9. 2018. 16:32

U prilozima se nalazi službena obavijest o izboru kandidata na radno mjesto nastavnika geografije i nastavnika praktične nastave (dorada, tisak).


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Administrator / datum: 7. 9. 2018. 14:44

KLASA: 110-01/18-01/24
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 7. rujna 2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka dana 7. rujna 2018. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE -  1 izvršitelj/ica  na  određeno puno radno vrijeme radi zamjene odsutnog nastavnika/ce

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

Natječaj je otvoren od 7.09.2018. do 15.09.2018.

Potpune prijave pravovremeno dostaviti na adresu PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, Rijeka, sa naznakom „za natječaj-matematika“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

                    
                            Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.
                            

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj - nastavnik/ca geografije i geologije
Administrator / datum: 4. 9. 2018. 12:12

KLASA: 110-01/18-01/22
URBROJ: 2170-56-01-18-01

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 4. rujna 2018. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE I GEOLOGIJE
-  1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno (ukupno 37 sati tjedno u odnosu na 40-satno radno vrijeme)

 

 

Uvjeti:
prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

Natječaj je otvoren od 4.09.2018. do 12.09.2018.

Potpune prijave pravovremeno dostaviti na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Vukovarska 58, Rijeka
s naznakom „Za natječaj - geografija“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]Natječaj - nastavnik/ca praktične nastave (grafičar dorade/tiska)
Administrator / datum: 4. 9. 2018. 12:05

KLASA: 110-01/18-01/21
URBROJ: 2170-56-01-18-01
Rijeka, 4.09.2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/2018), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 4. rujna 2018. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA PRAKTIČNE NASTAVE (GRAFIČAR DORADE/TISKA)
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

Natječaj je otvoren od 4.09.2018. do 12.09.2018.

Potpune prijave pravovremeno donijeti osobno na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Vukovarska 58, Rijeka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju