preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 110-01/19-01/11
URBROJ: 2170-56-01-19-07
Rijeka, 30. travnja 2019. godine

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 30. travnja 2019. godine slijedeću

OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta, nastavni predmet: Multimedijske tehnologije

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta - nastavnog predmeta Multimedijske tehnologije, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno,  odnosno 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena, objavljenog dana 18. travnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, obavještava kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu kako slijedi:

Testiranje će se održati dana 7. svibnja 2019. godine (utorak) u 13,00 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, u učionici G1.

Pozivaju se kandidati: 1. Aksanio Gavranović
                2. Marina Miculinić Ugrin

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) bez koje neće moći pristupiti testiranju (postupku vrednovanja).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji  mogu dokazati identitet, a podnijeli su potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi identitet kandidata, započet će se s testiranjem.

Testiranje obuhvaća pisanu i praktičnu provjeru stručnog znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj. Za testiranje kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate, a testiranje se sastoji od dva dijela:
- pisanog dijela
- praktičnih zadataka na računalu
 
Predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Izvori za pripremu provjere znanja:
Nastavni plan i okvirni program za područje grafike, naziv programa-zanimanja: 210704 Web dizajner; nastavni predmet Multimedijske tehnologije
(http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Nastavni%20planovi%20i%20programi%201-9/5/web_dizajner.pdf)

Nakon obavljenog testiranja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 100%. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.
Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.
Povjerenstvo u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, socijalne vještine, sposobnost izražavanja, intelektualnu sposobnost, motivaciju za rad na radnom mjestu za koje je objavljen natječaj.
Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova i određuje postotak, a smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.
Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo izrađuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova/postotaka ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata dostavlja ravnatelju koji odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, s time da prije donošenja odluke ravnatelj može pozvati kandidate na razgovor.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

preskoči na navigaciju