preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj - nastavnik/ca praktične nastave s tehnologijom zanimanja u području fotografije
Autor: Administrator , 26. 2. 2019.

KLASA: 110-01/19-01/03
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 26.02.2019.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/2018), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 26. veljače 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA PRAKTIČNE NASTAVE S TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA U PODRUČJU FOTOGRAFIJE
- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (očekivano trajanje radnog odnosa do 18.04.2019.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

- dipl. fotograf, dipl. snimatelj, fotograf uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
životopis

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu
  • uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja
  • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Mjesto rada: Rijeka, Vukovarska 58

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Natječaj je otvoren od 26.02.2019. do 6.03.2019.

Potpune prijave pravovremeno poslati poštom ili donijeti osobno na adresu:
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Vukovarska 58, Rijeka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing. 


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju