2020-06-16 14:25:36

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA/SURADNICU – KNJIŽNIČARA/KNJIŽNIČARKU

KLASA: 110-01/20-01/12
URBROJ: 2170-56-01-20-02
Rijeka, 16. lipnja 2020.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 16. lipnja 2020. godine objavljuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto
1. STRUČNI SURADNIK/SURADNICA – KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20-dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju), Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/2014, 60/2014, 47/2017), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) i članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
Prema čl. 105. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
- poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije (članak 105. st 12. Zakona o odgoju i obrazovanju)
Vrsta obrazovanja određena je Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/2014, 60/2014, 47/2017) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/1996 i 80/99), uz primjenu čl. 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12).

NIŽE PREUZMITE KOMPLETAN DOKUMENT NATJEČAJA.


Prirodoslovna i grafička škola Rijeka